Instytucje finansowe pod lupą Komisji Nadzoru Finansowego

Joanna Fedorczyk
01.01.2024

W ostatnim czasie wspominałam o orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach przetwarzania danych osobowych przez biura informacji kredytowej. Pozostając zatem w temacie nadzoru finansowego przypominany, że 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie kolejna część nowelizacji ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim[1], przez wiele osób określana mianem rewolucji.

Przewidziano w niej, iż działalność instytucji pożyczkowych w zakresie udzielania kredytu konsumenckiego podlegać będzie nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako „KNF”). Wobec tego zobligowane one będą do przekazywania kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności obejmujących informacje wskazane w ustawie, a także informacji, dokumentów lub danych żądanych przez KNF.

Co istotne, KNF dysponować będzie szeregiem uprawnień w razie stwierdzenia niewykonywania przez instytucję pożyczkową ww. obowiązku lub wykonania go nieprawidłowo, niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń czy stwierdzenia wykonywania działalności z naruszeniem ustawy lub wbrew warunkom w niej określonym.

Wśród nich możliwość:

  1. nałożenia na członka zarządu instytucji pożyczkowej bezpośrednio odpowiedzialnego za stwierdzone nieprawidłowości administracyjnej kary pieniężnej w wysokości do 150 000 zł lub do 15 000 000 zł na instytucję pożyczkową,
  2. wystąpienia do właściwego organu instytucji pożyczkowej z wnioskiem o odwołanie ww. członka zarządu,
  3. zawieszenia w czynnościach członka zarządu do czasu podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie ww. wniosku,
  4. wykreślenia instytucji pożyczkowej z rejestru instytucji pożyczkowych (również z rejestru pośredników kredytowych).

Co istotne, podmioty wpisane do rejestru instytucji pożyczkowych, które z dniem wejścia w życie określonych przepisów[2] nie spełniają wynikających z nich wymogów, mogą prowadzić działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich do dnia 31 grudnia 2023 r. Natomiast z dniem 1 stycznia 2024 r. instytucje pożyczkowe, które nie spełniają nowego wymogu w zakresie:

  • formy prawnej (działalność może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej albo w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ustanowiono radę nadzorczą) lub
  • kapitałowym (minimalny kapitał zakładowy instytucji pożyczkowej wynosi 1 000 000 zł), podlegają wykreśleniu z rejestru instytucji pożyczkowych.

Powyższe, a także treść wcześniej opublikowanego alertu prawnego mojego autorstwa świadczy o nasileniu zainteresowania prawodawcy rynkiem finansowym zarówno w skali krajowej, jak i na arenie międzynarodowej.

Obserwacja legislacji dotyczącej rynku finansowego prowadzi do wniosku, że sfera ta podlega coraz dalszej regulacji, a zarazem bardziej intensywnemu nadzorowi ze strony władzy publicznej.


[1] Ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 2239).

[2] Zob. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (Dz.U. z 2022 r. poz. 2239).

Autor

Joanna Fedorczyk
Aplikant adwokacki, Associate+48 22 416 60 04joanna.fedorczyk@jklaw.pl

Zobacz inne wpisy