Dostarczamy najwyższej
jakości obsługę prawną

Twórcy kancelarii mają unikalne doświadczenie w doradztwie zarówno dla klientów biznesowych (przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców oraz podmiotów branżowych i związków pracodawców), instytucji publicznych, jak i dla organizacji typu think-tank czy ugrupowań politycznych.

Swoimi opiniami i projektami wspierali też organy władzy publicznej – polskie (np. Sejm i Prezydent RP), zagraniczne (m. in. Parlament Gruzji) i międzynarodowe (organy UE). W skład zespołu kancelarii wchodzą praktycy procesowi współpracujący w przeszłości z największymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi oraz rozpoznawalni akademicy z bogatym dorobkiem naukowym i dydaktycznym.

Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów przed organami administracji publicznej oraz wszystkimi instancjami władzy sądowniczej, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, a także Sądem oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Współpracujemy ściśle z partnerskimi kancelariami prawnymi ze Słowacji (Bratysława), Litwy (Wilno i Kowno), Łotwy (Ryga), Estonii (Tallin), Ukrainy (Kijów i Lwów) czy Portugalii (Lizbona).

Kancelaria prowadzi również dwa, zlokalizowane poza warszawską siedzibą, oddziały:

 • Belgian-Dutch Desk w Brukseli, zaangażowany w obsługę polskich Klientów na terenie państw Beneluksu oraz dedykowany projektom obejmującym problematykę prawa Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznie zmieniającej się legislacji unijnej oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji Unii Europejskiej);
 • Poznań Desk, skoncentrowany na obsłudze Klientów z zachodniej Polski, szczególnie terenu Wielkopolski.

Ponadto, z uwagi na wieloletnie doświadczenie zespołu Kancelarii w obsłudze Klientów zagranicznych lub polskich zagranicą, posiadamy i rozwijamy sieć kontaktów z prawnikami, przedsiębiorcami oraz organizacjami gospodarczymi na terenie Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Niemiec, Włoch, Węgier, Chorwacji, Szwecji oraz Stanów Zjednoczonych.

Partnerzy Kancelarii pełnili również w przeszłości rolę ekspertów zagranicznych instytucji władzy publicznej (np. Parlament Gruzji), w tym m.in. sporządzali ekspertyzy na rzecz organów Unii Europejskiej (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Parlament Europejski) oraz doradzali, działającym na szczeblu ponadnarodowym, organizacjom pozarządowym.

Poza tym, prowadząc aktywność uniwersytecką, odbywali staże badawczo-dydaktyczne w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych oraz występowali w roli prelegentów w trakcie licznych konferencji międzynarodowych, a także prowadzili działania na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki prawa.

Kancelaria angażuje się w liczne inicjatywy społeczne, wspiera finansowo akademickie wydarzenia naukowo-dydaktyczne oraz świadczy bezpłatną pomoc na rzecz osób fizycznych w trudnej sytuacji osobistej lub instytucji pozarządowych w ważnych sprawach publicznych w tym m.in.:

 • regularnie wspiera finansowo organizację corocznego naukowo-integracyjnego obozu zerowego dla nowo przyjętych studentów prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Poroninie;
 • wielokrotnie pełniła rolę sponsora konferencji naukowych, seminariów akademickich oraz konkursów dla studentów;
 • była oficjalnym Partnerem Okrągłego Stołu oraz Współorganizatorem 10. edycji wydarzenia Igrzyska Wolności, które odbyło się się w dniach 15-17 września 2023 w Łodzi;
 • współpracuje ekspercko z organizacjami pozarządowymi, zaangażowanymi w tematykę prawną, gospodarczą oraz społeczną (m.in. Fundacja Laboratorium Prawa i Gospodarki, Fundacja na rzecz Wolności i Rządów Prawa “Instytut Cycerona”, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia);
 • prowadzi sprawy pro bono dla indywidualnych Klientów w trudnej sytuacji osobistej;
 • organizuje szkolenia i webinaria dla przedsiębiorców, poświęcone zmieniającemu się otoczeniu prawnemu.


Od założenia kancelarii w listopadzie 2020 r. zrealizowaliśmy do tej pory kilkanaście dużych projektów dla klientów polskich lub zagranicznych, w tym:

 • reprezentacja klienta przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym (ICC International Court of Arbitration) w Paryżu oraz Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
 • reprezentacja klientów z sektora real estate przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w precedensowych sprawach z zakresu prawa budowlanego i planowania przestrzennego;
 • doradztwo strategiczne dla ogólnopolskiej organizacji instytucji finansowych w precedensowej sprawie przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentacja klientów przed Trybunałem Sprawiedliwości oraz Sądem Unii Europejskiej (m.in. korzystne postanowienie TSUE w sprawie przeciwko Parlamentowi Europejskiemu);
 • opracowanie przekrojowej, ekonomiczno-prawnej ekspertyzy poświęconej reformie systemu zabezpieczenia społecznego;
 • dostarczenie kilkunastu kompleksowych ekspertyz legislacyjnych;
 • reprezentacja jednego z banków w kilkudziesięciu postępowaniach przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentacja klientów w związku z głośnym medialnie sporem dotyczącym prawidłowości obsady organów rozpoznawalnego stowarzyszenia;
 • doradztwo legislacyjne na rzecz największej polskiej firmy farmaceutycznej;
 • wsparcie analityczne dla jednej z największych na świecie firm produkujących sprzęt elektroniczny.

Relację Kancelarii z Klientem regulują Ogólne Warunki Świadczenia Usług Prawnych, z którymi Klient zapoznaje się przed zawarciem umowy z Kancelarią (listu angażującego). Dokumenty te określają ramowe oraz szczegółowe zasady współpracy, w tym dotyczące zasad wynagradzania, odpowiedzialności Kancelarii, poufności, przetwarzania danych osobowych oraz unikania konfliktów interesów.

W szczególności, Kancelaria stosuje zazwyczaj cztery modele wynagrodzenia:

 • godzinowy,
 • godzinowy z określeniem maksymalnego wynagrodzenia (cap),
 • abonamentowy,
 • oraz ryczałtowy.

Do umowy pomiędzy Kancelarią i Klientem znajdują ponadto zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje stanowione przez samorząd adwokacki i samorząd radców prawnych.

Zapraszamy do kontaktu
Zaufali nam