Prawo sportowe

O praktyce

Świadczymy pomoc prawną we wszelkich cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych i dyscyplinarnych aspektach prawa sportowego, w tym w zakresie ochrony wizerunku oraz dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych ze świata sportu.

Zajmujemy się bieżącą obsługą podmiotów ze świata sportu, w tym sporządzamy i negocjujemy umowy, m.in. umowy transferowe, sponsorskie, umowy o profesjonalne uprawianie sportu, kontrakty managerskie, a także reprezentujemy te podmioty przed sądami, sądami polubownymi i organami jurysdykcyjnymi związków sportowych.

Usługi

 • Bieżąca obsługa prawna krajowych i zagranicznych klubów, związków, zawodników, trenerów i innych działaczy sportowych, w tym ochrona wizerunku i dóbr osobistych;
 • Pomoc prawna przy zakładaniu klubów i organizacji sportowych;
 • Opracowywanie i aktualizowanie regulaminów, statutów i innych aktów wewnętrznych dla związków i organizacji sportowych;
 • Sporządzanie umów pomiędzy klubami, a zawodnikami, trenerami i innymi działaczami sportowymi (m.in. umowy transferowe, umowy o profesjonalne uprawianie sportu, kontrakty managerskie, umowy sponsorskie);
 • Opiniowanie i negocjowanie wymienionych wyżej umów, doradztwo prawne przy ich zawieraniu;
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa sportowego;
 • Obsługa prawna w procesie zmiany klubu przez sportowca;
 • Obsługa prawna w procesie organizacji imprez masowych (w tym m.in. kwestia marketingu i reklamy wydarzeń);
 • Reprezentacja sportowców przed sądami, sądami polubownymi, organami jurysdykcyjnymi związków sportowych (np. Piłkarski Sąd Polubowny PZPN, Komisja Dyscyplinarna PZPN oraz Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN);
 • Pomoc prawna w sprawach o naruszenie przepisów antydopingowych oraz w sprawach dyscyplinarnych;
 • Dochodzenie roszczeń pieniężnych z tytułu rekompensaty należnej klubom za wyszkolenie zawodnika oraz z tytułu odszkodowań, wynagrodzeń, kwot kontraktowych i transferowych;
 • Pomoc prawna z zakresu ochrony własności intelektualnej klubów sportowych, w szczególności z zakresu prawa autorskiego oraz prawnej ochrony znaków towarowych.

dr hab. Krzysztof Koźmiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Partner zarządzający

Wojciech Kiełbasiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Of Counsel