Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez kancelarię Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
Polityka prywatności zawiera również opis podstawowych zasad związanych z użyciem plików typu cookies w ramach Serwisu.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych jest kancelarią Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą pod adresem: ul. Londyńska 4, 03-921 Warszawa, KRS 0000964122, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 38753671700000, NIP: 7011003997 (dalej: „Administrator”). W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się kontaktować z Administratorem na ww. adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: office@jklaw.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Zależnie od celu przetwarzania, możemy gromadzić następujące dane osobowe:

 • w ramach korzystania z naszej strony internetowej:
  Państwa adres IP, rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do serwisu, typ systemu operacyjnego, procesor, pamięć RAM, rodzaj przeglądarki, język, nazwa domeny, dane o lokalizacji (kraj i region dostępu), dane o treściach odwiedzanych na naszej stronie internetowej (ogólne, nie wymagające analizy konkretnego zachowania lub profilowania),
  cookies (ciasteczka).
 • w ramach subskrypcji naszego newslettera lub listy mailingowej:
  adres e-mail, data rejestracji i wypisania, historia wysłanych mailingów czy odbioru newslettera.
 • w ramach kontaktu w przypadku zapytań przesłanych drogą e-mailową, telefoniczną lub pocztą tradycyjną:
  adres e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko lub inne dane podane przez Ciebie w danej sytuacji.

Podstawy prawne

Państwa dane osobowe mogę być przetwarzane na wymienionych poniżej podstawach prawnych:

 • korzystanie z naszej strony internetowej i dostępnych na niej usług online:
  artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes, którym jest zapewnienie funkcjonalności naszej strony internetowej, naprawianie błędów oraz analiza statystyk odwiedzin.
 • subskrypcja naszego Newslettera lub listy mailingowej (informowanie o działalności Kancelarii, istotnych wydarzeniach, zmianach legislacyjnych oraz orzeczeniach z dziedziny prawa):
  w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • kontakt w przypadku kierowanych zapytań drogą e-mailową, telefoniczną lub pocztą tradycyjną:
  a) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, którym jest obsługa korespondencji i analiza otrzymanych zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  b) w celu zawarcia oraz monitorowania zawartej z kancelarią umowy o świadczenie usług prawnych, współdziałania w wykonaniu umowy – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie ich praw.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych masz prawo do:
a) dostępu (masz prawo uzyskać informację o przetwarzaniu, któremu podlegają Twoje dane);
b) sprostowania (możesz żądać od nas poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych, jeżeli nastąpiła pomyłka, aktualizacja lub brak informacji);
c) usunięcia danych (możesz żądać od nas usunięcia Twoich danych, jeśli jest to możliwe zgodnie z RODO);
d) przenoszenia danych (możesz żądać przeniesienia Twoich danych dla siebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej w przypadku określonych danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub na podstawie zawartej z nami umowy);
e) ograniczenia przetwarzania danych (w niektórych przypadkach możesz żądać ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Twoich danych);
f) sprzeciwu (możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią);
g) cofnięcia zgody, którą wyraziłeś/aś na przetwarzanie danych (jest to możliwe w każdej chwili i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wyrażeniem zgody).
Możesz skontaktować się z nami pod adresem: office@jklaw.pl, w celu skorzystania z któregokolwiek z uprawnień wymienionych powyżej lub uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych.
Możesz także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej szczegółów i dane kontaktowe na ten temat można znaleźć pod https://uodo.gov.pl/.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie uzasadnionym odpowiednią podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych inne podmioty, w tym na zasadzie przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu.
Zidentyfikowane przez Kancelarie kategorie odbiorców to podmioty współpracujące z Kancelarią w zakresie świadczonych na rzecz Kancelarii usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Kancelarii: dostawcy usług IT, firmy hostingowe, kurierzy, operatorzy pocztowi, banki i operatorzy płatności.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Partnerzy Kancelarii znajdują się w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
W sytuacji, gdy Administrator miałby przekazać dane osobowe poza obszar EOG, zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony polegający na:
a) weryfikacji, czy partnerzy zlokalizowani poza EOG zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych;
b) współpracy z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
c) stosowaniu standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji ciążących na nas obowiązków, w tym obowiązków podatkowych i celów określonych powyżej w niniejszej Polityce Prywatności, do momentu przedawnienia roszczeń, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody. Gdy tylko gromadzone przez nas dane nie będą już potrzebne z tych powodów, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia ich bezpiecznego usunięcia lub anonimizacji.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec osób, których dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy rozsądne środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, zgodnie z wymogami RODO. Dbamy o to, aby przetwarzanie odbywało się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami, gwarantujący integralność i poufność zbieranych informacji.

Polityka plików cookies

Cookies to pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu przez odwiedzane strony internetowe.
Używamy plików cookies wyłącznie w celu poprawy funkcjonalności naszej strony internetowej i analizy ruchu na niej. Następuje to w momencie wejścia na stronę internetową lub wprowadzenia jakichkolwiek danych za pośrednictwem naszych systemów. Dane te przechowujemy jedynie przez czas trwania sesji, a więc są one usuwane po zamknięciu okna przeglądarki.
Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest wymaga w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika.
Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
Nie jest wymaga zgoda Użytkownika w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Najnowsza wersja zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej z datą wejścia w życie. Ostatnia aktualizacja została wykonana: 12.12.2023 r.