Zamówienia Publiczne

O praktyce

Nasza praktyka obejmuje profesjonalną obsługę procesu udzielania zamówień publicznych.

Świadczymy doradztwo prawne na rzecz zarówno zamawiających, jak i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia.

W ramach świadczonych usług zapewniamy kompleksową pomoc prawną we wszystkich postępowaniach kontrolnych związanych z udzielanymi zamówieniami publicznymi, w tym przede wszystkim w kontrolach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Regionalne Izby Obrachunkowe, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Instytucje Zarządzające w systemie realizacji programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych.

Usługi

 • Analiza i opracowanie wniosków, podań i wszelkiego rodzaju pism;
 • Pomoc w wyborze optymalnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia;
 • Przygotowywanie opinii prawnych i analiz;
 • Przygotowanie propozycji rozpatrywania wniesionych odwołań, np. od wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • Doradztwo i reprezentacja w czynnościach kwestionujących procedurę przetargową, w tym przygotowanie odwołań;
 • Przygotowanie wszelkich niezbędnych wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
 • Przygotowanie pod względem formalno-prawnym specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;
 • Organizacja i weryfikacja dokumentacji przetargowej;
 • Nadzór prawny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu;
 • Reprezentacja Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi;
 • Pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. zatrzymanie wadium) lub w związku z realizacją zamówienia.

 

 

dr Michał Jabłoński

 • Adwokat
 • ·
 • Partner zarządzający

dr Michał Jabłoński

 • Adwokat
 • ·
 • Partner zarządzający