Informacje Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Kancelaria Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą pod adresem: ul. Londyńska 4 lok. 4, 03-921 Warszawa, KRS 0000964122, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 38753671700000, NIP: 7011003997, adres e-mail: office@jklaw.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie www.jklaw.pl oraz rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Kancelarię, warunki świadczenia tych Usług, warunki zawarcia umów o świadczenie Usług oraz procedury reklamacyjne.
 3. Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 4. W związku z administrowaniem Serwisem www.jklaw.pl Kancelaria może przetwarzać dane osobowe Użytkowników. Dane Osobowe użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Strona internetowa Serwisu działają w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym www.jklaw.pl.

Definicje

 1. Kancelaria lub JKLAW – Kancelaria Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą pod adresem: ul. Londyńska 4, 03-921 Warszawa, KRS 0000964122, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 38753671700000, NIP: 7011003997.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 3. Właściciel Serwisu – Kancelaria.
 4. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem … oraz zarządzany przez JKLAW. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 5. Polityka prywatności – dokument lub podstrona Serwisu określająca zasady przetwarzania danych osobowych, dostępna pod: www.jklaw.pl
 6. Usługi – usługi świadczone przez JKLAW drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, tj. usługa dostępu do Serwisu, usługa newslettera.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Regulaminie lub której dane osobowe przetwarza JKLAW.
 8. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika oznaczająca zbiór informacji przesyłanych przez Właściciela Serwisu na udostępniony mu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zawierający treści informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe Właściciela Serwisu lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez Usługodawcę lub/i inne osoby, w szczególności informacje handlowe;
 9. Administrator – administratorem danych osobowych użytkowników jest Kancelaria. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się kontaktować z Administratorem na ww. adres pocztowy Administratora lub adres elektroniczny: office@jklaw.pl.
 10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 12. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, jednakże korzystanie z Serwisu nie ma dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wywołania przez Użytkownika w oknie przeglądarki urządzenia tego Użytkownika adresu URL Serwisu lub skorzystania przez Użytkownika z przekierowania prowadzącego do Serwisu (tj. z chwilą wejścia do Serwisu); w tym przypadku, umowa o świadczenie Usługi dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać każdą umowę o świadczenie Usług elektronicznych, bez podawania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Warunkiem korzystania z Usług przez Użytkownika z Właścicielem Serwisu jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja bez zmian i zastrzeżeń.
 6. Serwis ma charakter informacyjny i służy prezentacji ofert Kancelarii oraz udostępnieniu jej materiałów promocyjnych.
 7. Użytkownik Serwisu rozumie, że treści zamieszczone przez Kancelarie w Serwisie mają charakter ogólny (informacyjny), nie mają charakteru indywidualnego i nie mogą być one uważane za świadczenie usług jakiegokolwiek doradztwa.
 8. W ramach korzystania z Serwisu zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz prawa własności intelektualnej.

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika minimalnych wymagań technicznych tj.:
  a) posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego wyposażonego w system operacyjny;
  b) komputer lub urządzenie mobilne posiadać będzie dostęp do sieci Internet;
  c) komputer lub urządzenie mobilne posiadać będzie poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari);
  d) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
  2. Kancelaria nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda z ww. kombinacji warunków technicznych zawsze umożliwi korzystanie z Serwisu.

Newsletter

 1. Kancelaria świadczy bezpłatnie usługę elektroniczną w postaci usługi Newslettera prawnego polegającego na przesyłaniu do Użytkowników informacji marketingowych oraz eksperckich, a także o nadchodzących wydarzeniach.
 2. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta poprzez wypełnienie formularza zapisu do Newsletera.
 3. Zapis do Newslettera wymaga podania adresu e-mail oraz potwierdzenia zapisu polegającego na wciśnięciu przycisku „Zapisz się”. Użytkownik zobowiązany jest podawać w formularzu prawidłowe dane.
 4. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera poprzez:
  a) przesłanie rezygnacji za pomocą wiadomości e-mail na adres: office@jklaw.pl
  b) przesłanie rezygnacji pocztą tradycyjną na adres pocztowy: Kancelaria Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą pod adresem: ul. Londyńska 4 lok. 4, 03-921 Warszawa;
  c) w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Rezygnuję z usługi Newsletter”.

Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować wszelkie zastrzeżenia w formie reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres mailowy Kancelarii: office@jklaw.pl lub pocztą tradycyjną na adres pocztowy: Kancelaria Jabłoński Koźmiński i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą pod adresem: ul. Londyńska 4 lok. 4, 03-921 Warszawa.
 2. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację Kancelaria kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w reklamacji adres e-mail lub w przypadku złożenia reklamacji za pomocą poczty tradycyjnej wskazany przez Użytkownika adres pocztowy.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z JKLAW za pośrednictwem unijnej platformy internetowej (platforma ODR) pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Przetwarzanie danych

Informacje związane z zasadami przetwarzania danych osobowych, w tym informacjach o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajdują w Polityce Prywatności pod adresem: www.jklaw.pl.

Zmiany regulaminu

 1. Kancelaria jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim nie został on indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności:
  a) zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Właściciela Serwisu obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
  b) wydanie przez organy administracji publicznej decyzji lub aktów o analogicznym charakterze, jak również wytycznych w jakim dokumenty te modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Kancelarię obowiązek określonej modyfikacji Regulaminu;
  c) wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych funkcjonalności Serwisu lub dokonanie modyfikacji ich dotychczasowego zakresu;
  d) wprowadzenie przez Właściciela Serwisu nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych;
  e) powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Właściciela Serwisu mogą być sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów z punktu widzenia przeciętnego konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta – w tym przypadku proponowana zmiana Regulaminu jest dopuszczalna tylko i wyłącznie na jego korzyść.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika do zawarcia umowy.
 3. Właściciel Serwisu poinformuje Użytkowników przez umieszczenie w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej: treść planowanej zmiany, dacie wejścia w życie zmian Regulaminu oraz o jednolitej treści Regulaminu po zmianach.
 4. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Użytkownika pod warunkiem, że został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Serwisie JKLAW.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień praw Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszelkie spory dotyczące Serwisu lub świadczonych przez JKLAW Usług będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Właściciela Serwisu.