Prawo upadłościowe & restrukturyzacyjne

O praktyce

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo restrukturyzacyjne dla firm zmagających się z problemem zagrożenia niewypłacalnością lub gdy niewypłacalność już wystąpiła. Pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy restrukturyzacji oraz w przeprowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Na bieżąco współpracujemy ze specjalistami, w tym akademikami orazlub instytucjami eksperckimi, biegłymi w zakresie zarządzania, podatków, finansów, ekonomicznej analizy prawa, a także doradcami restrukturyzacyjnymi i biegłymi rewidentami, dzięki czemu jesteśmy w stanie oferować interdyscyplinarną ekspertyzę.

Usługi

 • Analiza kondycji przedsiębiorstwa celem zbadania, czy zachodzą przesłanki niewypłacalności, powodujące powstanie obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umożliwiające zainicjowanie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Dostarczanie opinii lub ekspertyz;
 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego trybu postępowania przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i sytuacji (upadłość, postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne);
 • Reprezentowanie dłużników/wierzycieli w postępowaniu upadłościowym oraz zastępstwo procesowe w ramach postępowania upadłościowego;
 • Doradztwo przy zawieraniu układu w toku postępowania upadłościowego;
 • Obsługa prawna syndyków;
 • Przygotowanie analiz poprzedzających restrukturyzację: analiza finansowa, prawna oraz podatkowa;
 • Przygotowanie spisu wierzytelności;
 • Przygotowanie planu spłat wierzytelności;
 • Przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i udział w negocjacjach z wierzycielami celem pozyskania ich akceptacji dla działań restrukturyzacyjnych;
 • Zastępstwo procesowe w ramach postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Monitorowanie działalności organów postępowania restrukturyzacyjnego, przygotowywanie środków zaskarżenia, doradztwo przy opracowaniu propozycji układowych;
 • Udział w posiedzeniach rady wierzycieli, na zgromadzeniu wierzycieli, itp.;
 • Sporządzanie opinii prawnych odnoszących się do zagadnień związanych z prawem restrukturyzacyjnym.

 

dr Michał Jabłoński

 • Adwokat
 • ·
 • Partner zarządzający

Patrycja Rejnowicz-Janowska

 • Adwokat
 • ·
 • Senior Associate