Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

O praktyce

Prawnicy Kancelarii – będący nie tylko doświadczonymi praktykami, lecz również rozpoznawalnymi naukowcami z bogatym doświadczeniem w szeroko rozumianym życiu akademickim – oferują wsparcie obejmujące najróżniejsze obszary prawa o szkolnictwie wyższym i nauki.

Kilkukrotnie w przeszłości doradzaliśmy w procesie tworzenia uczelni niepublicznych lub obsługiwaliśmy ten proces. Sporządzaliśmy liczne opinie prawne, ekspertyzy, a także projekty aktów normatywnych dla ministerstwa, uczelni wyższych oraz instytutów badawczych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie procedur ewaluacyjnych (parametryzacyjnych). Wspieraliśmy klientów w zakresie postępowań prowadzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną, ministerstwa, inne podmioty kontrolujące lub w trakcie audytów.

Doradzaliśmy w postępowaniach konkursowych, aplikacjach o granty, ich obsłudze prawnej oraz rozliczeniu. W przeszłości wielokrotnie też zaangażowani byliśmy w postępowania dyscyplinarne studentów lub pracowników uczelni wyższych – zarówno jako członkowie organów dyscyplinarnych, jak i pełnomocnicy lub doradcy prawni osób obwinionych. Posiadamy również bogate doświadczenie w zakresie postępowań awansowych, tj. związanych z ubieganiem się o stopnie lub tytuł naukowy, a także dobrych standardów dydaktyki na różnych poziomach kształcenia szkół wyższych, w tym kształcenia w szkołach doktorskich.

Eksperci Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy z uniwersytetami (polskimi oraz zagranicznymi), politechnikami oraz innymi uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, a także innymi podmiotami zajmującymi się nauką oraz szkolnictwem wyższym (w tym m.in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej/Edukacji i Nauki/Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Polska Komisja Akredytacyjna, Narodowe Centrum Nauki, Akademia Kopernikańska, Polska Akademia Nauk, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów), a także organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami zaangażowanymi w procesy umiędzynarodowienia nauki lub komercjalizacji wyników badań naukowych.

Jesteśmy też – zarówno starsi prawnicy Kancelarii, jak i młodsi, będący doktorantami – akademikami z wieloletnim oraz bardzo szerokim doświadczeniem w sferze nauki, szkolnictwa wyższego oraz organizacji uczelni i ich systemu finansowania.

Usługi

 • Kompleksowa obsługa prawna instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, w tym uczelni wyższych, instytutów badawczych, organów władzy publicznej i innych instytucji publicznych, a także przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych aktywnych na polu nauki, popularyzacji nauki oraz jej umiędzynarodowienia, dydaktyki akademickiej, a także komercjalizacji badań naukowych;
 • Wsparcie w zakresie wszelkich postępowań administracyjnych w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki (w tym m.in. proces tworzenia uczelni wyższych, postępowania awansowe, procedury ewaluacyjne, kontrole Polskiej Komisji Akredytacyjnej lub ministerstwa);
 • Doradztwo prawne w związku z realizacją projektów grantowych (w tym międzynarodowych) oraz ich rozliczenia;
 • Audyty, w tym szczególnie audyty prawa wewnętrznego z punktu widzenia zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, a także przygotowania do audytów, kontroli, postępowań nadzorczych;
 • Wsparcie legislacyjne, w tym zwłaszcza wsparcie legislacyjne w zakresie projektowania aktów prawa wewnętrznego (m.in. statutów, regulaminów, uchwał, zarządzeń, wzorów stosowanych umów itd.);
 • Doradztwo w związku z prawem własności intelektualnej oraz transferem technologii w nauce i szkolnictwie wyższym;
 • Reprezentacja przed sądami, organami administracji publicznej, w tym instytucjami przyznającymi granty lub inne wsparcie finansowe, w tym również reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych lub przed innymi organami uczelni;
 • Szkolenia oraz kursy obejmujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauki.

dr hab. Krzysztof Koźmiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Partner zarządzający

Wojciech Kiełbasiński

 • Radca prawny
 • ·
 • Of Counsel

II Ogólnopolska Konferencja Szkół Doktorskich z udziałem Wojciecha Kiełbasińskiego – lidera praktyki Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W dniach 21-22 marca 2024 r. na terenie Politechniki Warszawskiej odbywa się II Ogólnopolska Konferencja Szkół Doktorskich. Wczoraj, podczas pierwszego dnia poświęconego wydarzeniu,…

„Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla studenta i doktoranta – komentarz praktyczny” – najnowsza publikacja pod red. Wojciecha Kiełbasińskiego i współautorstwa dr hab. Krzysztofa Koźmińskiego

Z dumą informujemy o ukazaniu się książki z serii wydawniczej Komentarze & Linia orzecznicza Wydawnictwo C.H.Beck pt. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dla studenta…

Pierwsze posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia NAWA

Wczoraj, tj. 31 stycznia 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia. W spotkaniu wziął udział Partner zarządzający Kancelarii Jabłoński Koźmiński, dr…