Zespół

dr hab. Krzysztof Koźmiński

radca prawny / Partner
Linkedin dr hab. Krzysztof Koźmiński

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, Kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa, a także Kierownik Centrum Oceny Skutków Regulacji oraz Kierownik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert instytucji publicznych (m.in. członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Rady COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów) oraz organizacji pozarządowych, pełnił też obowiązki członka rad nadzorczych spółek oraz sporządzał opinie prawne i projekty aktów normatywnych na zlecenie polskich i zagranicznych organów władzy publicznej.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek na temat odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, instytucji bankowych kredytów indeksowanych i denominowanych do kursu walut obcych oraz teorii i praktyki legislacji. Prelegent na licznych zagranicznych międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Chinach, Indiach, Republice Południowej Afryki, Anglii, Portugalii, Chorwacji i na Ukrainie).

Wpis na listę radców prawnych: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie WA-14977.

krzysztof.kozminski@jklaw.pl

dr hab. Krzysztof Koźmiński

dr Michał Jabłoński

adwokat / Partner
Linkedin dr Michał Jabłoński

Doktor nauk prawnych, adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem w obsłudze sporów sądowych i administracyjnych w jednej z największych kancelarii prawnych na świecie, reprezentujący klientów m.in. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Doświadczony wykładowca akademicki i dydaktyk (m.in. prowadził zajęcia na WPiA UW, szkolenia w Szkole Prawa Polskiego w Kijowie i Lwowie, zajęcia dla aplikantów adwokackich), autor kilkudziesięciu opracowań naukowych, w tym kilku książek. Uczestnik debat, konferencji oraz autor licznych wypowiedzi o charakterze popularno-naukowym i publicystycznym.

Nominowany w rankingu Rising Stars – Prawnicy Liderzy Jutra 2019. Zaangażowany społecznie, m.in. jako pełnomocnik pro bono w wielu postępowaniach sądowych mających charakter tzw. litygacji strategicznej.

Wpis na listę adwokatów: Izba Adwokacka w Warszawie nr 5423. 

dr Michał Jabłoński

dr hab. Jan Rudnicki

Of Counsel
Linkedin dr hab. Jan Rudnicki

Doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Europejskiej Tradycji Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego i porównawczego, w tym monografii o dekodyfikacji prawa cywilnego. Przez kilka lat współpracował z czołową warszawską kancelarią prawną w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego, prawa nieruchomości i innych obszarów prawa publicznego.

Prelegent konferencji naukowych i wykładowca gościnny na uniwersytetach w Chinach, Portugalii, RPA i w Czechach.

jan.rudnicki@jklaw.pl

dr hab. Jan Rudnicki

dr hab. Artur Olechno

Of Counsel
Linkedin dr hab. Artur Olechno

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Prodziekan ds. Dydaktyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Przewodniczący Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku. Wykładowca Programu Erasmus+ (m.in. Tomas Masaryk University, Brno, Czechy; Carlos III University, Madryt, Hiszpania; Sakarya University, Sakarya, Turcja).

Od 2015 r. Arbiter Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku. W latach 2015-2019 pełnił funkcję mediatora sądowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Od 2023 r. Konsul Honorowy Republiki Łotwy.

Autor ponad 90 publikacji w polskich i zagranicznych wydawnictwach naukowych (Ukraina, Czechy, Łotwa, Rumunia, Litwa, Wielka Brytania). Prelegent konferencji i seminariów naukowych w kraju i zagranicą (m.in. w Niemcy, Ukraina, Armenia, Czechy, Łotwa, Rumunia, Łotwa, Litwa, Gruzja).

artur.olechno@jklaw.pl

dr hab. Artur Olechno

dr Miłosz Kłosowiak

Of Counsel
Linkedin dr Miłosz Kłosowiak

Doktor nauk prawnych w specjalności prawo podatkowe, zatrudniony jako adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, absolwent prawa na WPiA UW oraz finansów i rachunkowości w SGH.

Od 2016 r. wykładowca przedmiotów podatkowych, były pracownik Departamentu Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów. Autor ponad 20 recenzowanych publikacji naukowych. Uczestnik CEE Vienna International Tax Law Summer School w 2015 r. W zakresie prawa podatkowego specjalizuje się przede wszystkim w podatkach dochodowych.

milosz.klosowiak@jklaw.pl

dr Miłosz Kłosowiak

Jan Czarnocki LL.M., M.A.

Of Counsel
Linkedin Jan Czarnocki LL.M., M.A.

Doktorant i stypendysta Marii Skłodowskiej-Curie w KU Leuven Centre for IT & IP Law. Obecnie zajmuje się badaniem prywatności i ochrony danych, koncentrując się na danych biometrycznych i zdrowotnych w kontekście IoT-AI, w ramach projektu Horizon 2020 Privacy Matters ITN.

Jego badania obejmują skrzyżowanie prawa, filozofii, technologii i polityki. Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz tytuł LL.M. w zakresie prawa porównawczego uzyskany na China University of Political Science and Law w Pekinie.

jan.czarnocki@jklaw.pl

Jan Czarnocki LL.M., M.A.

Wojciech Kiełbasiński

Of Counsel
Linkedin Wojciech Kiełbasiński

Ekspert z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej ukończył studia prawnicze w tej samej jednostce. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i uzyskał tytuł radcy prawnego. Autor publikacji naukowych, prowadzący szkolenia z zakresu prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowania administracyjnego oraz umiejętności miękkich.

Od początku studiów był zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in.: członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich.

Ukończył FIFA/CIES Programme in Sports Management. W obrębie jego zainteresowań znajduje się prawo sportowe. Był jedną z osób, która stworzyła jedno z najbardziej rozpoznawalnych kół naukowych z obszaru prawa sportowego – Koło Naukowe Prawa Sportowego „Lex Sportiva” działające na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozprawę doktorską przygotowuje z zakresu pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.

wojciech.kielbasinski@jklaw.pl

Wojciech Kiełbasiński

Magdalena Tyka-Jabłońska

radca prawny / Counsel
Linkedin Magdalena Tyka-Jabłońska

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Kluczowym obszarem jej doświadczenia zawodowego są spory związane z umowami o roboty budowlane i nieruchomościami, w tym spory wynikające z umów opartych na Warunkach Umowy FIDIC.

Doradzała m.in. polskiej spółce komunalnej w sporze z generalnym wykonawcą dotyczącym zakładu utylizacji odpadów oraz międzynarodowym wykonawcom w sporze z polskim organem administracji drogowej dotyczącym budowy autostrad, czy międzynarodowym spółkom nieruchomościowym w sporach z najemcami lub inwestorami dotyczących roszczeń wynikających z wad budynków.

Posiada szerokie doświadczenie w sprawach, w których klienci byli zaangażowani w spory związane z odpowiedzialnością za produkt, nieuczciwą konkurencją, własnością intelektualną i prawem ubezpieczeniowym.

magdalena.tyka-jablonska@jklaw.pl

Magdalena Tyka-Jabłońska

Katarzyna Kuszko

adwokat / Counsel
Linkedin Katarzyna Kuszko

Katarzyna jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem procesowym. Przez kilkanaście lat współpracowała z jedną z największych międzynarodowych kancelarii prawniczych, w dziale postępowań sądowych i administracyjnych.

Zajmuje się zarówno doradztwem przedprocesowym, jak i reprezentuje klientów przed sądami, w tym Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz organami administracji publicznej. W szczególności doradzała wielu przedsiębiorcom polskim i zagranicznym na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, w tym w zakresie pozyskiwania pozwoleń na budowę i użytkowanie, decyzji o warunkach zabudowy czy polemiki z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jak też w zakresie ustalania tytułu prawnego do nieruchomości, w sprawach reprywatyzacyjnych, czy w sporach dotyczących wykonywania umów najmu.

Zajmuje się także doradztwem z zakresu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, w ramach czego reprezentowała w sporach sądowych międzynarodowe i krajowe firmy farmaceutyczne.

Posługuje się biegle językiem angielskim i w stopniu zaawansowanym językiem holenderskim.

katarzyna.kuszko@jklaw.pl

Katarzyna Kuszko

Andrzej Kraczkowski

adwokat / Counsel

 Adwokat Izby Warszawskiej, obrońca w sprawach dotyczących wolności zgromadzeń i praw obywatelskich, współpracownik Fundacji Helsińskiej, niespełniony narciarz alpejski.

Autor kilkunastu artykułów naukowych, stały komentator Kodeksu Postępowania Administracyjnego pod red. prof. prof. R. Hausera i M. Wierzbowsklego. Specjalizuje się w sprawach karnych, karno-skarbowych, rodzinnych i administracyjnych.

andrzej.kraczkowski@jklaw.pl

Andrzej Kraczkowski

Patrycja Rejnowicz-Janowska

adwokat / Senior Associate
Linkedin Patrycja Rejnowicz-Janowska

Adwokat, mediator, Asystent Katedry Prawa Handlowego oraz Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa lotniczego. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach naukowych. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności z branży mediów oraz sektora finansowego.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, m.in. związanych z prawem prasowym, ochroną dóbr osobistych. Świadczyła pomoc prawną na rzecz konsumentów w sprawach przeciwko ubezpieczycielom o naprawienie szkody i zadośćuczynienie za doznaną szkodę, a także na rzecz pasażerów w sporach przeciwko przewoźnikom lotniczym.

Z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Przez cały okres studiów była stypendystką Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów. W ramach Studenckiej Poradni Prawnej udzielała pro bono wsparcia prawnego osobom potrzebującym. W czasie studiów zajmowała miejsca na podium w konkursach krasomówczych. Brała także udział w Air Law Moot Court Competition w Indiach.

Wpis na listę aplikantów adwokackich: Izba Adwokacka w Warszawie WAW/Apl/7329.

patrycja.rejnowicz@jklaw.pl

Patrycja Rejnowicz-Janowska

Tomasz Buczek

aplikant radcowski / Associate

Aplikant radcowski, absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W dotychczasowej praktyce zajmował się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych (w tym spółdzielni i stowarzyszeń), w szczególności działających w branży transportowej i budowlanej.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w zakresie roszczeń z umów przewozu oraz umów o roboty budowlane. Reprezentował z sukcesem podmioty gospodarcze w wielu sporach sądowych (min. przeciwko Raben Logistics Polska sp. z o.o.).

tomasz.buczek@jklaw.pl

Tomasz Buczek

Seweryn Sasin

aplikant adwokacki / Associate
Linkedin Seweryn Sasin

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W czasach studenckich aktywny członek Klubu Debat Parlamentarnych. Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych na UMK w Toruniu – Academia Rerum Socialium oraz Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Autor publikacji naukowych oraz referatów wygłoszonych na konferencjach o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się prawo administracyjne, prawo nowych technologii oraz implementacja Sztucznej Inteligencji do administracji publicznej. Posiada doświadczenie w prawie korporacyjnym oraz postępowaniach cywilnych.

Wpis na listę aplikantów adwokackich: Izba Adwokacka w Warszawie WAW/Apl/8661.

Seweryn Sasin

Joanna Fedorczyk

aplikantka adwokacka / Associate
Linkedin Joanna Fedorczyk

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z wykształceniem muzycznym. Z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dotychczas świadczyła pomoc prawną na rzecz konsumentów, analizując umowy kredytów hipotecznych.

Zajmowała się również monitoringiem legislacji w zakresie dotyczącym małych i średnich przedsiębiorstw, współtworzyła raport o doświadczeniach zagranicznych oraz wyzwaniach związanych z alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów (ang. ADR), a także Kodeks Dobrych Praktyk stanowiący wzór rozwiązań prorodzinnych dla firm. Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się w obszarze prawa cywilnego.

Wpis na listę aplikantów adwokackich: Izba Adwokacka w Warszawie WAW/APL/8377.

joanna.fedorczyk@jklaw.pl

Joanna Fedorczyk

Elżbieta Żochowska

Studentka czwartego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów. Czynna uczestniczka konferencji naukowych oraz członek zarządu kół naukowych działających w ramach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać po ukończeniu drugiego roku studiów, pracując w międzynarodowych korporacjach i kancelariach prawnych, świadczących obsługę prawną dla klientów polskich i zagranicznych. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, unijnego i administracyjnego, w szczególności poprzez sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych, szkoleń oraz research’ów prawnych.

Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się w obszarze legislacji, ekonomicznej analizy prawa, prawa i postępowania cywilnego, prawa unijnego oraz prawa finansowego.

elzbieta.zochowska@jklaw.pl

Elżbieta Żochowska

Karolina Ptak

Business Development & Marketing Manager
Linkedin Karolina Ptak

Ekspert w dziedzinie rozwoju biznesu z szerokim doświadczeniem w sprzedaży i marketingu usług prawnych i finansowych. Swoje 12-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych świadczących kompleksową obsługę prawną dla klientów polskich i zagranicznych, a także w spółkach deweloperskich i inwestycyjnych.

Posiada kompetencje w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, a także praktyczną znajomość narzędzi marketingowych, takich jak reklama, event marketing, digital marketing, marketing bezpośredni, PR i content marketing.

karolina.ptak@jklaw.pl

Karolina Ptak

Edyta Gazda

Dyrektor biura / Office Manager

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z zespołem prawniczym. Jako dyrektor biura jest odpowiedzialna za nadzór nad procesem przepływu dokumentacji w firmie, procesy płatności i rozliczeń z kontrahentami i dostawcami zewnętrznymi.

W dotychczasowym przebiegu zatrudnienia odpowiadała m.in. za prawidłową organizację pracy w obszarze administracyjnym, finansowym i personalnym.

edyta.gazda@jklaw.pl

Edyta Gazda

Kinga Chołaj

Asystentka biura / Office assistant

Kinga jest studentką prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako asystentka biura jest odpowiedzialna za dbanie o właściwy obieg korespondencji i dokumentów, kontakt telefoniczny z sądami, obsługę sekretariatu oraz za nadzorowanie terminów sądowych i kalendarza spotkań.

kinga.cholaj@jklaw.pl

Kinga Chołaj

Twórcy kancelarii mają unikalne doświadczenie w doradztwie zarówno dla biznesu, jak i dla organizacji pozarządowych typu think-tank czy ugrupowań politycznych. Swoimi opiniami i projektami wspierali też organy władzy publicznej – polskie (np. Sejm RP, Prezydent RP), zagraniczne (m. in. Parlament Gruzji) i międzynarodowe (Parlament Europejski).

Publikacje
X
Praktyka sporów budowlanych i nieruchomościowych

Praktyka sporów budowlanych i nieruchomościowych

Doradzamy we wszelkich postępowaniach dotyczących inwestycji budowlanych i nieruchomości:

–   sprawach dotyczących pozwoleń na budowę, planowania przestrzennego, środowiskowych uwarunkowań inwestycji, pozwoleń na użytkowanie, etc.;

–   sporach dotyczących umów o roboty budowlane, a także sporach dotyczących wad budowlanych;

–   sporach o tytuł prawny do nieruchomości, w tym w związku z roszczeniami reprywatyzacyjnymi (zarówno przed organami administracji publicznej, jak i przed sądami).

X
Praktyka handlu i dystrybucji

Praktyka handlu i dystrybucji

Nasze doświadczenie obejmuje również doradztwo i reprezentację przedsiębiorców w sprawach dotyczących organizacji dystrybucji i sprzedaży produktów i usług, w tym w zakresie:

–   problemów prawnych związanych z różnymi kanałami sprzedaży, jak np. autoryzowane sieci sprzedaży, sieci franczyzowe, agencyjne, e-commerce;

–   ryzyka naruszenia prawa konkurencji w przypadku porozumień dystrybucyjnych;

–   sporów związanych z nieuczciwą konkurencją między przedsiębiorcami;

– ryzyk związanych z roszczeniami konsumentów.

X
Praktyka doradztwa regulacyjnego i legislacyjnego

Praktyka doradztwa regulacyjnego i legislacyjnego

Od lat doradzamy w sprawach zgodności przepisów krajowych dotyczących działalności gospodarczej z Konstytucją, prawem UE i prawem międzynarodowym. Analizujemy skutki prawodawstwa dla prowadzenia biznesu i doradzamy firmom w sprawach regulacyjnych. Przygotowujemy ekspertyzy w ramach procesu prawodawczego, a także projekty aktów normatywnych.

Reprezentujemy przedsiębiorców polskich i zagranicznych przed polskimi i unijnymi sądami w sprawach dotyczących bezprawnej ingerencji w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, dyskryminacji i wywłaszczenia inwestorów, a także w zakresie dochodzenia odszkodowania w związku z takimi naruszeniami.

X
Praktyka prawa komunalnego

Praktyka prawa komunalnego

Nasza praktyka obejmuje również doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych oraz przedsiębiorców współpracujących z samorządami, względnie pozostającymi z nimi w sporze – w zakresie szeroko rozumianego prawa komunalnego.

Wspieramy prawnie polskie samorządy w bieżącym funkcjonowaniu, przyciąganiu inwestorów, współpracy międzynarodowej, pozyskiwaniu funduszy i działalności prawodawczej.

Polskim i zagranicznym firmom pomagamy poruszać się w skomplikowanej rzeczywistości prawnej polskiego prawa samorządowego.

X
Praktyka sporów sądowych

Praktyka sporów sądowych

Obszary praktyki Kancelarii krzyżują się w ramach naszych kompetencji i wieloletniego doświadczenia w rozwiązywaniu sporów sądowych. Reprezentujemy klientów przed sądami, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, sądami polubownymi, Trybunałem Konstytucyjnym, jak też Trybunałem Sprawiedliwości UE i trybunałami międzynarodowymi.

Pomagamy również zawierać ugody, jak również unikać sporów (dispute avoidance).

Nasze wsparcie obejmuje wszystkie fazy sporu – od jego identyfikacji, poprzez fazę przedprocesową, aż do reprezentacji Klientów przed sądami.

Sprawy apelacyjne i kasacyjne 

Szczególnie zadowoleni jesteśmy z unikatowej na rynku litygacyjnym subpraktyki apelacyjnej i kasacyjnej – jesteśmy gotowi wkroczyć do sprawy i wesprzeć klienta w trudnym momencie przegranego procesu w I lub w II instancji albo w razie konieczności obrony przed przekonującą apelacją / skargą kasacyjną przeciwnika. Wiemy, że reprezentacja w postępowaniach odwoławczych i kasacyjnych wymaga często odmiennych umiejętności i doświadczenia od prowadzenia sprawy w jej podstawowym zakresie. Dlatego cieszymy się, że możemy wykorzystać naszą wiedzę i wspomóc Klientów w tym obszarze.

Opinie przyjaciela sądu (amicus curiae)
Pomagamy również przygotować tzw. opinie przyjaciela sądu (amicus curiae) dla polskich i zagranicznych organizacji, w tym zrzeszeń przedsiębiorców, składane przed sądami i trybunałami najwyższych instancji.